5 februari 2021 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Na 5,5 week afstandsonderwijs en 2 weken Kerstvakantie, gaan we vanaf maandag 8 februari weer op school onderwijs verzorgen. We hebben te maken met landelijk opgelegde maatregelen en richtlijnen, die we zo goed mogelijk vertalen naar onze school. U vindt daarover veel informatie verderop in deze nieuwsbrief.  

We willen de kinderen heel graag weer op school hebben. We zijn echter nog niet van dat virus af en dat brengt beperkingen met zich mee voor de manier waarop we ons onderwijs vorm kunnen geven.  

U heeft samen met uw kind(eren) de afgelopen weken een prestatie van formaat geleverd door het afstandsonderwijs thuis te laten werken. Heel hartelijk dank daarvoor! 

In huis-aan-huisblad Aktief (verspreidingsgebied gemeente Wormerland), stond een leuk artikel over het thema van stamgroep 7/8. 

Weer naar school vanaf 8 februari 

Uitgangspunten, passend bij ons eigen wijs onderwijs 

In ons eigen wijs onderwijs is het uitgangspunt dat je kan zijn wie je bent en dat je van daaruit je talenten ontwikkeltWe hechten veel waarde aan sociale veiligheid en omgaan met elkaar. Door de dag heen de ruimte hebben om je te kunnen bewegen en gepersonaliseerd leren met instructie in verschillende niveaugroepen zijn belangrijke pijlers van ons onderwijs. Daar past het helemaal niet bij dat kinderen de hele schooldag gedwongen worden in kleine vaste groepjes te blijven zitten.  We hebben er daarom voor gekozen om de stamgroepen als eenheid bij elkaar te houden. Binnen hun eigen stamgroep kunnen kinderen en de stamgroepcoach ‘vrij’ bewegen. De stamgroep wordt als het ware de ‘bubbel’ waarin je je beweegt onder schooltijd. De stamgroepcoach blijft de hele schooldag bij de stamgroep 

Omdat de kinderen al zo lang niet meer naar school geweest zijn, staat de eerste tijd op school in het teken van de groepsvormingWe kiezen er daarom voor om naast taal/spelling, lezen en rekenen ook aandacht te besteden aan het werken in de thema’s en we gaan aan de slag met de Gelukskoffer. Via de stamgroepcoach krijgt u meer informatie over het thema en over de Gelukskoffer. De stamgroepcoaches richten zich op het onderwijs op school. Hierdoor is er nauwelijks ruimte om onderwijs op afstand te verzorgen voor kinderen die thuis zijn, bijvoorbeeld omdat het gezin in quarantaine is. 

We willen natuurlijk ook corona buiten de school houden en de kans op besmettingen beperken. Daarom hebben we verschillende maatregelen genomen, om de stamgroep als ‘bubbel’ zo goed mogelijk te laten werken. 

Over de manier waarop we open gaan, is overleg geweest met de MR. 

Schooltijden en brengen en halen
We passen de schooltijden aan zolang dit nodig is vanwege de coronamaatregelenWe gaan tijdelijk over op het vijf gelijke dagen model, waarbij elke schooldag even lang duurt, ook de woensdag. We spreiden de begin- en eindtijden en gebruiken verschillende ingangen van het gebouw om te voorkomen dat er veel ouders en kinderen tegelijk bij elkaar hoeven te zijn. 

stamgroep  schooltijden  dagen  ingang   
1/2  08.45-14.15  Ma t/m vr  Ingang 1/2 aan De Balk  Stamgroepcoach wacht kinderen buiten op tussen 08.35-08.40 en neemt ze mee naar binnen 
3/4 A en B  08.45-14.15   Ma t/m vr  Ingang 3/4 aan De Caascooper  Stamgroepcoaches verzamelen buiten met de kinderen per stamgroep vanaf 08.40 uur 
5/6  09.00-14.30  Ma t/m vr  Ingang 1/2 aan De Balk  Kinderen lopen naar binnen vanaf 08.50 uur en nemen de trap naar boven 
7/8  09.00-14.30  Ma t/m do*  Ingang 7/8 aan De Caascooper  Kinderen lopen naar binnen vanaf 08.50 uur 

Stamgroep 7/8 heeft op vrijdag afstandsonderwijs van stamgroepcoach Daniëlle. Daniëlle behoort tot een risicogroep en daarom is in overleg besloten dat zij alleen fysiek onderwijs geeft aan stamgroep 1/2 op maandag en en dinsdag. Hierdoor blijft ze in de ‘stamgroepbubbel’ van 1/2. Op dit moment is niet mogelijk stamgroep 7/8 op vrijdag naar school te laten komen. Als u vanwege een cruciaal beroep, noodopvang nodig heeft op vrijdagen, neem dan contact opHet zal nog niet zo gemakkelijk zijn dat op school aan te kunnen bieden, omdat er geen extra personeel voor is en mengen met andere groepen niet kan. 

Alle kinderen voor wie dat mogelijk is, komen zelfstandig naar school. Dit zal in praktijk vooral de kinderen van groep 7/8 betreffen. 

Als u uw kind(eren) naar school brengt en ophaalt, dan doet u dat alleen. Als u kinderen heeft in groep 1-4 en 5-8, dan vragen wij u uw oudere kind zelfstandig te laten wachten tot het naar binnen kan en zelf alvast weg te gaan. We willen het aantal ouders bij school beperken. U houdt buiten ruime afstand van elkaar en we verzoeken de volwassenen bij het brengen en halen een mondneusmasker te dragen. 

De andere schooltijden zijn afgestemd met kinderopvang Baloe en Boefje en met de andere school. 

We hebben gekozen voor deze schooltijden omdat bij langere schooldagen, de stamgroepcoaches zelf een pauze moeten hebben en die kunnen we nu niet organiseren op een manier dat de ‘stamgroepbubbel’  in stand blijft. Tijdens die pauze zou een ander bij de groep moeten blijven en de groepen mogen niet mengen met elkaarDaarnaast willen we niet dat volwassenen in meerdere groepen werken op dezelfde dag. Om toch bijna het aantal uren onderwijs te verzorgen dat we normaal doen, is gekozen voor 5 gelijke schooldagen, die wat korter zijn dan we gewend zijn. 

Door tijdelijk andere schooltijden aan te houden, is het in mindere mate mogelijk de voordelen van het bioritme te benutten (een andere pijler van ons onderwijs). We eten wel rustig met de kinderen in het lokaal en gaan vervolgens naar buiten.  

Voor- en naschoolse opvang alleen voor noodopvang
De voor- en naschoolse opvang is alleen beschikbaar als noodopvang, op dezelfde manier als dit de afgelopen weken het geval was. Uw kind hiervoor opgeven, gaat via de kinderopvangorganisatie. 

 

Maatregelen om verspreiding te voorkomen 

 • Ondersteuners zetten we op dezelfde dag in op dezelfde stamgroep. Zij gaan niet in meerdere stamgroepen op dezelfde dag werken.
 • In de pauzes, zowel binnen als buiten, blijft de stamgroep met de stamgroepcoach apart van de andere stamgroepen, door op een ander tijdstip te pauzeren of op een andere plek buiten te spelen 
 • Noodzakelijke ambulant begeleiders die met een kind of een klein groepje kinderen op school komen werken, doen dat in een andere ruimte met voldoende afstand tot elkaar. Deze begeleiders komen niet in de stamgroeplokalen en dragen een mondneusmasker als zij door de school lopen. 
 • Vakdocenten, die in meerdere groepen op een dag lesgeven, zijn voorlopig afgezegd. Dit geldt voor de muziekdocenten die we normaal gesproken elke week inzetten. Het inzetten van gastdocenten, is in deze periode alleen mogelijk als deze docent op die dag slechts in 1 groep komt en voldoende afstand kan houden van de kinderen. 
 • In principe kan er gym gegeven worden. De gymleraar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de kinderen houden en de lessen worden zoveel mogelijk buiten gegeven. De veiligheidsregio Zaanstreek beslist maandag 8 februari of de gymzaal gebruikt mag gaan worden. Op dit moment hebben we nog geen nieuwe vakleerkracht gym gevonden en het is de vraag of buitengym realistisch is in de winter. Tot de voorjaarsvakantie zullen de stamgroepcoaches binnen of buiten met hun eigen stamgroep zorgen voor extra beweging. Stamgroep 1/2 kan gewoon gymmen met de eigen stamgroepcoach. Als we ook de groepen 3 t/m 8 weer gym kunnen geven door een vakleerkracht, laten we u dat weten. 
 • Kinderen en stamgroepcoaches hoeven onderling geen afstand van elkaar te houden. Alle volwassenen in de school houden afstand van elkaar. De kinderen dragen geen mondkapjes in de school; de coaches dragen geen mondkapjes in de stamgroep. De stamgroepcoach van stamgroep 7/8 kan wel kiezen om een mondneusmasker of face-shield te dragen in de klas. 
 • We ventileren de lokalen goed. Ook als het koud is, houden we ramen op een kier. Zorgt u daarom voor een warm vest of trui voor uw kind en voor warme sloffen. 
 • Bekende maatregelen als het regelmatig handen wassen, hoesten in de elleboog blijven van kracht. 
 • Ook de maatregelen over het thuisblijven bij klachten blijven gelden. Het kan zijn dat de maatregelen over het wel/niet naar school kunnen gaan van kinderen met snottebellen, wijzigt. Hierover is een nieuw OMT advies gevraagd. Aangezien een stamgroepcoach die verkouden is, zich eerst moet laten testen en pas bij een negatieve uitslag weer voor de groep kan, vragen wij u om kinderen met snottebellen als het enigszins kan, thuis te houden. 
 • Als de stamgroepcoach niet naar school kan komen en wel onderwijs op afstand kan verzorgen, zullen we daarop overstappen voor die groep. Het kan een werkdag duren om die overstap mogelijk te maken. Als de stamgroepcoach ziek is, zullen we proberen een invaller te vinden. Het samenvoegen van groepen of opvangen van kinderen in een andere groep, is niet mogelijk.  
 • Kinderen mogen ter ere van hun verjaardag trakteren in hun eigen stamgroep: een bescheiden, gezonde (voorverpakte) traktatie. Kinderen die tijdens de schoolsluiting jarig waren, mogen alsnog trakterenOverleg met de stamgroepcoach op welk moment uw kind een traktatie meeneemt. De kinderen gaan niet de klassen rond. 
 • We zullen op school geen kinderen gaan testen op corona of vaccineren. Een beslissing om een kind wel of niet te laten testen wordt genomen door de ouders. Op dit moment is zowel testen als vaccineren in Nederland vrijwillig en niet verplicht. 

Als een kind van school positief getest is
Landelijk is verplicht gesteld dat als er een kind uit een groep positief getest is op corona, de hele groep, inclusief de stamgroepcoach of andere begeleiders op die groep in quarantaine moeten: 

 • Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele stamgroep in thuisquarantaine gaat. De kinderen van de stamgroep gelden namelijk als nauwe contacten. 
 • Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. 

 Als deze situatie zich bij ons op school voordoet, berichten wij u via Parro. Houdt u  rekening met het volgende: 

 • We schakelen in principe over op afstandsonderwijs voor een groep in quarantaine. Er is tenminste een werkdag nodig om deze overstap voor te bereiden. Afhankelijk van de omstandigheden, kan dit meer of minder tijd vergen. 
 • Het team van De Eigen wijs is bereid om zich te laten testen. Het is aan u als ouders om te bepalen of u uw kind wil laten testen op dag 5 van de quarantaine. Het kan dus zijn dat het onderwijs vanaf dag 6 of 7 (als de uitslag van de test bekend is), weer op school plaatsvindt en nog niet alle kinderen naar school kunnen komen. In dat geval zal de nadruk liggen op het onderwijs op school en is het faciliteren van het afstandsonderwijs beperkt mogelijk. 
 • Er is geen noodopvang, voor kinderen van een groep in quarantaine; ook niet als u een cruciaal beroep heeft of als het gaat om kwetsbare kinderen. 

Tenslotte 

We willen heel graag weer met de kinderen aan de slag op school! We verwachten alle kinderen weer vanaf maandag. Alleen als het kind behoort tot een risicogroep of als iemand in het gezin daartoe behoort, is het soms mogelijk in overleg met de schoolleider om (nog) niet naar school te komen. Als dit voor uw kind geldt, neem dan zo snel mogelijk contact op met Jet via info@deeigenwijs.nl , dan neemt zij contact met u op. Landelijk is besloten dat alle regels rond leerplicht van toepassing zijn. Over de uitvoering is overleg geweest tussen de scholen in Wormerland, de gemeente/leerplicht en de GGD. 

Houdt u de berichten via Parro goed in de gaten: landelijke richtlijnen veranderen soms snel; bij afwezigheid van een stamgroepcoach is het nog lastiger geworden om de groep op te vangen of een vervanger te organiseren en bij een besmetting van een kind of personeelslid, moet de hele groep per direct in quarantaine. 

Welkom: nieuwe kinderen op IKC De Eigen Wijs
Een hartelijk welkom aan Bink, Dante, Daan en Finley in stamgroep 1/2 en Given in stamgroep 3/4A. Een hele fijne schooltijd gewenst. 

Jolanda, onze nieuwe IB-er stelt zich voor
Vanaf 1 februari ben ik op De Eigen Wijs werkzaam als coördinerend Intern Begeleider. Na 23 jaar voor de klas te hebben gestaan, wilde ik de uitdaging aangaan om als Intern Begeleider aan de slag te gaan. Daarvoor ben ik eerst een opleiding gaan volgen en daarna kreeg ik de kans om stage te lopen als IB’er. Dit is het helemaal voor mij en nu mag ik dit op mijn eigen wijze doen bij jullie op school. Ik ben woonachtig in Zuidoostbeemster met mijn partner Olaf en 2 kinderen Mathias van 4 en Tobias van 8 jaar. Ik sta niet graag op een foto, vandaar dat ik op deze foto kort haar heb, maar nu zien jullie mij alweer met lang haar. Op het moment van deze foto heb ik net mijn haar gedoneerd voor stichting haarwens. Ik sta graag klaar voor de medemens en houd ook erg van de gezelligheid die de ander met zich meebrengt. Verder ga ik graag op vakantie en sla ik graag een balletje met tennis. 

Sponsorloop en ballenvangconstructie
Dankzij het geld dat opgehaald is met de sponsorloop afgelopen november, kan er een ballenvangconstructie gemaakt worden bij de voetbalkooi op het schoolplein. Deze week is gestart met het maken van de constructie. Er is zoveel geld opgehaald, dat er nog ruimte is voor meer verbeteringen op het schoolplein. Een commissie van collega’s van beide scholen gaat een plan maken met hulp van een professionele speeltuinontwerper, die zich hier als vrijwilliger voor inzet. 

Activiteiten Brede School Wormerland
Wist u al dat de Brede school iedere dinsdag en donderdag gratis activiteiten organiseert voor kinderen van 6 t/m 12 jaar op het terrein van WSV? Iedere dinsdag sporten we van 15.00-16.30 en op donderdag hebben we een wisselend programma. De komende weken gaan we hier gewoon mee door, ook als de scholen maandag weer open gaan. Je kunt na schooltijd aansluiten. Donderdag 4/2 staan “The hunger games” op het programma, maar omdat dat snel vol zat wordt het mogelijk volgende week donderdag nogmaals georganiseerd. Wat houdt het in:  ”Als je het goed doet, hoef je bij deze Hunger games géén honger te lijden…….  De kinderen worden in teams van 4 verdeeld en gaan op jacht. Tijdens de jacht moeten ze puzzels en opdrachten oplossen en als ze dat goed doen worden ze beloond met wat lekkers. Een spel waar samenwerken en je logische verstand gebruiken belangrijk zijn!” Wil uw kind volgende week donderdag (11-2) meedoen? Schrijf dan in via www.bredeschoolwormerland.nl. 15.35 – 16.30 voor 6 t/m 8 jaar en 16.30-17.30 voor 9 t/m 12 jaar. Als er voldoende aanmeldingen zijn (minimaal 16, maximaal 24 kinderen) gaat het volgende week door en krijgt u bericht vanuit de Brede School. 

 

In aangepaste vorm, binnen de stamgroepbubbels, gaan we vanaf maandag ons eigen wijs onderwijs weer geven, 

 

Hartelijke groeten, 

Jet Meelker 

 

Voor de agenda:

 • 16 februari: 18.45 uur MR via teams 
 • 20 t/m 28 februari: voorjaarsvakantie 
 • 12 maart: biebbus 
 • 22, 24, 26 maart: portfoliogesprekken in de middagen; onderwijs op school tot 12.30 uur op maandag 22 en vrijdag 26 maart. Woensdag 24 maart school tot 12.00 uur.– NB: tijden kunnen aangepast worden als gevolg van aangepast schoolrooster, zoals dat geldt vanaf 8 februari. 
 • 1 april: Paasfeest op school 
 • 2 april: goede vrijdag, studiedag team, geen onderwijs 
 • 5 april: Pasen 

 

 

Voor de versie van de informatiebrief met foto’s kunt op de onderstaande link klikken:
2021-02-04