onze

Kernwaarden & Pijlers

Onze kernwaarden

Liefde: We benaderen elkaar liefdevol en met respect. We handelen vanuit het vertrouwen dat je goed bent zoals je bent en faciliteren de kinderen hun eigenwaarde en hun eigen wijsheid verder te ontwikkelen. Daar horen de herkenning en erkenning van gevoel en intuïtie ook bij. Wij hebben een grenzeloze liefde voor ons vak: het ondersteunen van kinderen in de ontwikkeling van hun eigen wijsheid.

Vertrouwen: We vertrouwen op de talenten en natuurlijke leergierigheid van de kinderen en het team. We hanteren een open communicatiestijl en zijn aanspreekbaar op gedrag. We creëren een open sfeer in de school.

Eigenaarschap: Als professionals zijn we eigenaar van onze gaven en talenten, die we inzetten om het beste te bereiken voor de kinderen. We leren de kinderen eigenaar te worden van hun talenten en hun eigen leerproces: je eigen wijsheid. Een goede eigenaar neemt verantwoordelijkheid en onderhoudt en ontwikkelt blijvend zijn deskundigheid. We zijn een lerende organisatie.

Verbinding: We staan middenin de maatschappij waar we onderdeel van uitmaken. De school is een veilige plek, van waaruit we in verbinding staan met de rest van de wereld. We verwachten een actieve betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen. We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om de wisselwerking tussen de maatschappij en school te benutten voor de ontwikkeling van de kinderen.

onze 5 pijlers

Gepersonaliseerd leren

Ontwikkel je eigen wijsheid op je eigen wijze Leren op De Eigen Wijs betekent aansluiten op de manier van leren die voor dat kind het beste werkt. Naast leren door te luisteren en het ´stapje voor stapje´-leren, bieden we de stof ook aan op een visuele en/of ervaringsgerichte manier. We zoeken hierbij naar de beste mix voor ieder kind, met behulp van bewezen effectieve methodes. Kinderen ontwikkelen zich vaak ongelijkmatig. Op De Eigen Wijs werken we met heterogeen samengestelde groepen (stamgroepen), dat wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden in groepjes instructie krijgen op het niveau dat bij ze past voor dat vak. Iedereen volgt zijn eigen leerlijn, waardoor niemand een uitzondering is. Ieder kind heeft zijn eigen portfolio. Je kunt bij ons niet blijven zitten. Wel kunnen we in overleg besluiten dat een kind een jaartje langer over de basisschool mag doen, als de verwachting is dat een kind hierdoor aanzienlijk beter tot ontwikkeling komt. De overgang peuter/kleuter en kleuter/´groep 3´ laten we zo soepel mogelijk verlopen. Er is nauw contact tussen de peutergroep van Baloe en de coaches van groep 1/2. Om zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van kinderen te blijven, werken we in thema´s en werken kinderen aan hun eigen onderzoeksvragen. Vakken als aardrijkskunde/geschiedenis/biologie bieden we in samenhang met elkaar aan. We maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden van ICT. Om dit vorm te geven maken we gebruik van IPC.

Bewegen als voorwaarde

Wij werken vanuit een holistische visie: een kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, lichamelijk, sociaal-emotioneel en cognitief. Een kind kan pas leren lezen en schrijven als hij er lichamelijk aan toe is. De motoriek moet eerst voldoende tot ontwikkeling komen. Op De Eigen Wijs is bewegen dan ook geïntegreerd in het hele programma, ook buiten de gymlessen. Bewegen zetten we bijvoorbeeld ook in om kennis te automatiseren en als energizer. Rekenen gaat bijvoorbeeld heel goed door erbij te springen of met een bal over te gooien. Ook onze inrichting nodigt uit om in beweging te komen. Zo hebben we geen vaste tafel en stoel voor elk kind, maar vind je bijvoorbeeld statafels en kleden in onze school. Spelen, leren en ontwikkelen kan bij ons zowel binnen als buiten. Aangezien we de buitenruimte delen met de andere school, hebben we afspraken gemaakt over het gebruik ervan.

Wij volgen het bioritme van de kinderen

Kinderen hebben zo hun eigen bioritme. Met dat bioritme als uitgangspunt zijn er gedurende de dag optimale momenten voor verschillende soorten activiteiten. Voor kinderen tot 7 jaar ligt het accent op spelend leren en lerend spelen. Vanaf ongeveer 7 aar leidt het bioritme tot een gestructureerde dagindeling.

Onderwijs en opvang gaan hand in hand

Op De Eigen Wijs bieden we opvang en onderwijs vanuit een gedeelde visie. Dat betekent dat kinderopvang (vanaf peuterleeftijd) en voor-/naschoolse opvang vanuit dezelfde visie op de ontwikkeling van kinderen is vormgegeven. Zo kunnen we meer ruimte bieden aan de brede talentontwikkeling van kinderen en de specialiteiten van kinderopvang en onderwijs slim combineren. We hebben de mogelijkheid om te kiezen om naast het Basispakket (onderwijstijd) ook gebruik te maken van het Pluspakket (kinderopvang). Medewerkers van de kinderopvang zijn deels ook tijdens onderwijstijd werkzaam zijn. Kinderopvang Baloe BV participeert in ons Integraal KindCentrum De Eigen Wijs.

Brede talentontwikkeling

Jezelf goed ontwikkelen, betekent ook jezelf goed kennen. Zelfkennis betekent: je sterke kanten kennen, maar ook je minder sterke kanten en de minder positieve gevoelens over jezelf durven accepteren. Dat geldt voor de schoolvakken maar ook op sociaal-emotioneel, creatief, artistiek en sportief terrein. Wie weet wat zijn sterke en minder sterke kanten zijn, kan allerlei soorten situaties beter het hoofd bieden en is in staat de aandacht op het juiste moment op de juiste dingen te richten. Een kind dat zichzelf kent en zelfvertrouwen heeft, maakt betere keuzes. Wij faciliteren de kinderen bij het ontdekken en gebruiken van hun talenten. Dit doen we door een zo breed mogelijk aanbod te bieden. Via de portfolio’s en gesprekken daarover met ouders en kind worden kinderen zich bewust van hun talenten.