School

Medezeggenschapsraad & Ouderraad

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad, welke bestaat uit ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. 

De medezeggenschapsraad (MR) binnen De Eigen Wijs bestaat uit twee evenredige geledingen: vertegenwoordigers van de ouders (minimaal 2) vertegenwoordigers van het team (minimaal 2) De leden worden gekozen en ze hebben zitting voor een periode van maximaal 3 jaar en zijn in principe herkiesbaar. De MR heeft het recht minstens eenmaal per jaar de algemene gang van zaken in de school met het bestuur te bespreken.  Beleidsplannen op organisatorisch en onderwijskundig gebied komen hierbij aan de orde. Je kunt de MR bereiken via mr@deeigenwijs.nl

 

Ouderschapsraad

Op veel scholen in het basisonderwijs hebben een Ouderschapsraad. Ook binnen de Eigen Wijs hebben we een ouderaad. Hierin kunnen ouders een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken binnen school. Denk aan het bijstaan en meedenken bij binnen- en buitenschoolse activiteiten en feestdagen.

MR Vertegenwoordigers van de ouders

Joris van der Hoeven – voorzitter – vader van Olivia & Stan
Bart Dam –  ouder van Bart

Vergaderingen & Notulen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, net als de agenda en de notulen. Er is een reglement voor de MR waarin eigenlijk alle zaken formeel zijn geregeld en vastgesteld door het bestuur. Belangrijk is dat de MR verschillende rechten heeft: recht op informatie, adviesrecht en  instemmingsrecht, voordat het bestuur zelf een besluit neemt. Het gaat bijvoorbeeld over onderwerpen als het schoolplan, ouderparticipatie, huisvesting, formatie, vakantieregeling.

De notulen van de MR zijn openbaar en liggen ter inzage op school.

OR Vertegenwoordigers 2022-2023

Ancilla  – ouder van Megan

Adriënne – ouder van Tijn & Jippe

Natasha ouder Khalis & Soukayna

Sharon ouder Nathan, Abhoney & Bhailley, 

Desi ouder Jenoah, Jesiah & Noé

MR Vertegenwoordigers van school

Daniëlle van Rooij – coach groep 3/4/5b
Lilian van Druten – secretaris – coach groep 1/2

OR Vertegenwoordiger van school

Martine van Hoorn – Schoolleider in opleiidng