School

Medezeggenschapsraad & Ouderraad

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad, welke bestaat uit ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. 

De medezeggenschapsraad (MR) binnen De Eigen Wijs bestaat uit twee evenredige geledingen: vertegenwoordigers van de ouders (minimaal 2) vertegenwoordigers van het team (minimaal 2) De leden worden gekozen en ze hebben zitting voor een periode van maximaal 3 jaar en zijn in principe herkiesbaar. De MR heeft het recht minstens eenmaal per jaar de algemene gang van zaken in de school met het bestuur te bespreken.  Beleidsplannen op organisatorisch en onderwijskundig gebied komen hierbij aan de orde. Je kunt de MR bereiken via mr@deeigenwijs.nl

 

Ouderschapsraad

Op veel scholen in het basisonderwijs hebben een Ouderschapsraad. Ook binnen de Eigen Wijs hebben we een ouderaad. Hierin kunnen ouders een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken binnen school. Denk aan het bijstaan en meedenken bij binnen- en buitenschoolse activiteiten en feestdagen.

MR Vertegenwoordigers van de ouders

Joris van der Hoeven – voorzitter – ouder van Olivia & Stan

Ik ben Joris, de vader van Olivia (groep 8) en Stan (groep 5). Samen met mijn vrouw wonen wij vlak buiten Wormer. 2 jaar geleden ben ik toegetreden tot de MR om mijn steentje bij te kunnen dragen aan deze mooie school. Binnen de MR bekleed ik de functie van voorzitter. In mijn vrije tijd ben ik voetbalcoach en tennis en fiets ik graag.

Bart Dam – ouder van Bart & Doris

Ik ben Bart, de vader van Bart (groep 5) en Doris (groep 1). 2 jaar geleden ben ik toegetreden tot de MR omdat ik het belangrijk vind dat ouders vertegenwoordigd zijn bij het nemen van besluiten. Het werk in de MR brengt je als ouder ook dichter bij de school en zo proberen we ervoor te zorgen dat De Eigen Wijs een fijne school is.

Vergaderingen & Notulen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, net als de agenda en de notulen. Er is een reglement voor de MR waarin eigenlijk alle zaken formeel zijn geregeld en vastgesteld door het bestuur. Belangrijk is dat de MR verschillende rechten heeft: recht op informatie, adviesrecht en  instemmingsrecht, voordat het bestuur zelf een besluit neemt. Het gaat bijvoorbeeld over onderwerpen als het schoolplan, ouderparticipatie, huisvesting, formatie, vakantieregeling.

De notulen van de MR zijn openbaar en liggen ter inzage op school.

OR Vertegenwoordigers 2022-2023

Ancilla  – ouder van Megan
Adriënne – ouder van Tijn & Jippe
Natasha ouder Khalis & Soukayna
Sharon ouder Nathan, Abhoney & Bhailley,
Desi ouder Jenoah, Jesiah & Noé
Stephanie – ouder Stacey & Vaiana

MR Vertegenwoordigers van school

Daniëlle van Rooij – coach groep 3/4/5b

Ik ben Daniëlle van Rooij, dit jaar stamgroepcoach van groep 3/4/5 A. Ik werk nu 4 jaar op De eigen Wijs. Ik vind het belangrijk zelf maar ook samen met ouders mee te denken over het beleid en de visie van de school en een plek in de MR is geschikt om schakel te zijn tussen ouders en directie. Ook op mijn vorige school in Uitgeest was ik MR lid.

Lilian van Druten – secretaris – coach groep 1/2

Ik ben Lilian, stamgroepcoach van groep 1/2. Samen met mijn vriend heb ik twee zoontjes van 5 en 8 jaar. In mijn vrije tijd ga ik graag naar het bos of het strand, de stad of speel ik tennis. Sinds dit schooljaar ben ik lid van de MR. Ik vind het interessant dat je als MR-lid betrokken bent bij het schoolbeleid en mogelijke veranderingen hierin.

OR Vertegenwoordiger van school

Desi Burnet – onderwijsassistent