Inzake: informatie 15 februari – 8 maart 2019

 

Beste ouders, verzorgers,

 

Het merendeel van de kinderen heeft samen met u en de stamgroepcoach een portfoliogesprek gevoerd. De kinderen hebben u laten zien wat ze geleerd hebben en waar de komende tijd het accent op zal liggen. Ook de jongste kleuters hebben nieuwe doelen gesteld, zoals bijvoorbeeld het zelfstandig dichtdoen van hun rits.

In alle groepen wordt nog steeds gezond gegeten (ook met elkaar klaarmaken en eten op school).

In deze informatiebrief vindt u een wat uitgebreidere toelichting op de pijlers van de school; deze keer gaat het over de pijler ‘gepersonaliseerd leren’, met een voorbeeld uit groep 1/2.

Twee keer per jaar is er een bijeenkomst tussen de medezeggenschapsraad en het toezichthoudend deel van ons bestuur. We hebben daar met elkaar gesproken over de vijf pijlers van de school en onze kernwaarden (liefde, vertrouwen, eigenaarschap en verbinding). We zijn er trots op dat we nu al zover zijn met de ontwikkeling van ons onderwijsconcept. Tegelijkertijd hebben we volop ambitie om ons concept verder op te bouwen en is het de kunst om dit op een manier te doen die voor ons haalbaar is.

 

Werkzaamheden aan de Rigastraat

De gemeente voert vanaf 18 februari groot onderhoud uit aan de Rigastraat. Dit is de doorgaande weg vanaf de rotonde, waarvandaan velen de afslag naar De Balk nemen om school te bereiken. Volgens de planning zal tot medio april de route nog wel beschikbaar zijn voor bestemmingsverkeer, maar houdt u rekening met extra reistijd. De week van 15 april zal de weg helemaal afgesloten zijn en kunt u school via de wijk bereiken. Op de site van de gemeente vindt u meer informatie over de werkzaamheden en de bereikbaarheid:
https://www.wormerland.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=5235

 

Nieuwe activiteiten vanuit de Brede School Wormerland

In de voorjaarsvakantie kunnen de kinderen op 19 en 21 februari meedoen aan de Lentespelen in de Sporthal Wormer, met een aanbod van sport, creatief en theater: https://www.bredeschoolwormerland.nl/

Vanaf 25 maart begint het laatste blok van activiteiten van dit schooljaar vanuit de Brede School Wormerland. Bij ons op school komt er op maandagmiddag 16.00-17.00 uur ‘instrumentenmix’ voor kinderen van de groepen 1 t/m 3 verzorgd door de muziekschool. Voor de kinderen van alle scholen is er een groot aanbod, zoals bakken/koken, tennis, typeles, meidenvoetbal, kinderorkest Ratjetoe en peuter en muziek. Inschrijven voor dit blok kan vanaf maandag 4 maart, via https://www.bredeschoolwormerland.nl/

 

Ouderraad; ruimte voor nieuwe ouders

De ouderraad bestaat momenteel uit Ancilla (moeder Megan 1/2 en Cedric 5/6) , Desi (moeder Jenoah 1/2), Emma (moeder Seth 1/2) en Marjolein (moeder Abe 5/6). De ouderraad houdt zich bezig met de (leuke) activiteiten op school, zoals de vieringen van Sint, Kerst en Pasen en het zomerfeest. Er is ruimte voor nieuwe ouders om de ouderraad de versterken. Als u hier belangstelling voor heeft, kunt u een mail sturen aan info@deeigenwijs.nl, dan zal Marjolein hierover contact met u opnemen.

 

Medezeggenschapsraad, vacature oudergeleding

Er ontstaat een vacature voor de oudergeleding van de MR. De MR heeft een rol bij het vaststellen en wijzigen van beleidsmatige zaken op school. Deze rol is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen. Vanuit het team zitten Meinke en Paula (personeelsgeleiding ) in de MR. Vanuit de ouders zit Sabrina (moeder Samir 1/2 en Brahim 3/4) in de MR. Renske (moeder Ronja 1/2), heeft aangegeven met deze taak te willen stoppen. Als u interesse heeft om namens de ouders de MR te versterken, kunt u dit kenbaar maken via paula.staal@deeigenwijs.nl voor 7 maart.  Als er meer kandidaten zijn, zullen er verkiezingen worden gehouden.

 

Stand van zaken huisvesting

Door beide scholen en Baloe is intussen nagedacht over de manier waarop we de ruimtes in het schoolcomplex aan De Balk zo goed mogelijk kunnen verdelen om onze groei de komende jaren een plek te kunnen geven. De MR-en, teams en ouders van de scholen hebben hierover kunnen meedenken. De volgende stap is dat beide schoolleiders/besturen en de directie van Baloe scenario’s opstellen die vervolgens eind maart besproken worden met de betreffende wethouders van de gemeente Wormerland. De gemeente gaat over de huisvesting van basisscholen.  

 

Stamgroepcoach Lindy komt terug in 1/2 a

Stamgroepcoach Lindy komt vanaf 25 februari weer terug na haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Zij is dan op maandag en dinsdag de stamgroepcoach van 1/2 a. Op woensdag, donderdag en vrijdag blijft Paula de stamgroepcoach van deze groep.

 

Korfbal en voetbal

Korfbalvereniging Groen Geel organiseert korfbaltoernooien voor de scholen. Voor de groepen 3/4 is dit op 10 of 12 april vanaf 16.00 uur. De precieze datum is afhankelijk of we mee gaan doen met 3 of met 4. Voor de groepen 5 en 6 geldt hetzelfde op 16 of 17 mei vanaf 18.00 uur.

Voetbalvereniging WSV’30 houdt op zaterdag 6 juli het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 6.

 

Kom in de klas: woensdag 27 februari 09.00-09.30 uur

Op woensdag 27 januari is er weer een ‘kom in de klas’ ochtend voor u en voor nieuwe ouders die geïnteresseerd zijn in onze school voor hun kinderen. U kunt komen kijken hoe het gaat in de groepen, leermiddelen inzien en vragen stellen. Voor geïnteresseerde nieuwe ouders is er dan tegelijkertijd een mogelijkheid om een indruk te krijgen van onze school en om ‘bestaande’ ouders te vragen naar hun ervaringen hier. U bent van harte welkom tussen 09.00-09.30 uur. Nieuwe geïnteresseerde ouders kunnen tussen 09.00-09.30 in de groepen kijken en vanaf 09.30 uur ontvangen we ze boven in het Kasteel voor een prestentatie met meer uitleg over ons concept.  Als u ouders kent voor wie deze ochtend interessant is, breng het dan onder hun aandacht. Zij kunnen zich opgeven via: info@deeigenwijs.nl

 

5 pijlers van De Eigen Wijs

Het onderwijs op De Eigen Wijs wordt vormgegeven door onze 5 pijlers.

Dit zijn onze 5 pijlers:

 1. Gepersonaliseerd leren
 2. Onderwijs en opvang gaan hand in hand
 3. Bewegen
 4. Brede talentontwikkeling
 5. Bioritme

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder een inkijkje krijgt in het onderwijs op De Eigen Wijs. Daarom gaan wij vanaf nu iedere maand één van onze pijlers centraal zetten in de informatiebrief. In de maand februari staat gepersonaliseerd leren centraal.

 

Gepersonaliseerd leren

Uit de schoolgids: Leren op De Eigen Wijs betekent aansluiten op de manier van leren die voor dat kind het beste werkt. Naast leren door te luisteren en het ´stapje voor stapje´-leren, bieden we de stof ook aan op een visuele en/of ervaringsgerichte manier. We zoeken hierbij naar de beste mix voor ieder kind, met behulp van bewezen effectieve methodes. 

 

Gepersonaliseerd leren betekent dat er steeds gekeken wordt naar wat er gedaan kan worden om iedere leerling een stap verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. En samen met de leerling wordt gekeken op welke manier dat het beste werkt. De coach begeleidt de leerlingen hierbij. De coach stelt doelen en maakt afspraken, stippelt het pad uit en past aan als blijkt dat het op een andere manier beter werkt.

De coach stelt doelen op per opdracht en deze kunnen aangevuld/uitgebreid worden door ieder kind  (gepersonaliseerd).

 

Praktijkvoorbeeld: Gepersonaliseerd leren in de kleuterbouw

 

Ook in de groepen 1/2 besteden wij aandacht aan gepersonaliseerd leren. Dit doen wij onder andere met behulp van de portfolio’s. De kinderen hebben samen met hun coach regelmatig gesprekken over hun portfolio en de vorderingen die zij maken. Wij praten dan over de stappen die zij nog willen gaan nemen om tot het doel te komen dat zij zichzelf gesteld hebben. De wereld is groot, maar een kleuter is zélf ook al heel erg groot. Vaak willen kinderen ‘iets maken dat nog groter dan zichzelf’ is. De bouwhoek en de kapla zijn hiervoor zeer geschikt. Daar waar de een grote blokken op elkaar  stapelt om zo een hoge toren te maken is de ander met de kleinere kapla plankjes bezig. Elk op zijn of haar eigen tempo en  eigen niveau.

 

Voor de agenda:

 • 16 t/m 24 februari: voorjaarsvakantie
 • 27 februari 09.00-09.30 uur: Kom in de klas
 • 7 maart 18.45 uur: Medezeggenschapsraad
 • 15 maart: landelijke staking onderwijs, school gesloten
 • 20 maart: studiedag team, kinderen vrij
 • 10 of 12 april, vanaf 16.00 uur: schoolkorfbaltoernooi groep 3/4
 • 17 of 18 mei, vanaf 18.00 uur: schoolkorfbaltoernooi groep 5/6
 • 6 juli: schoolvoetbaltoernooi, groep 3 t/m 6

Hartelijke groeten en een hele fijne vakantie,

 

Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)