FAQ – Veelgestelde vragen over de Eigen Wijs

Op basis van de vragen die we hebben gekregen tijdens de informatieavond/ via de mail en bij persoonlijke gesprekken, hebben we een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen.

Wat zijn de schooltijden van de Eigen Wijs?

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben we een continurooster. De school begint om 09.00 en eindigt om 15.30 uur. De kinderen lunchen op school. Op woensdag beginnen we om 09.00 uur en eindigen we om 12.00 uur.

Welke vakanties hanteert De Eigen Wijs?

Voor het schooljaar 2017/2018 vindt u de vakanties en vrije dagen op deze pagina terug: schoolvakanties 2017/2018. Wij zijn wettelijk verplicht ons te houden aan de vastgestelde Kerst-, Mei- en Zomervakanties voor de regio Noord. Gezien de omvang van De Eigen Wijs kunnen we nog niet meteen vanaf de start flexibel omgaan met vrije dagen voor de kinderen en voor het team. Voor het schooljaar 2018/2019 en verder zullen we dat opnieuw overwegen. Er zijn/worden ook een aantal studiedagen worden ingepland voor het team van De Eigen Wijs. Deze onderwijsvrije dagen vindt u ook terug op de pagina schoolvakanties 2017/2018. Op de dagen dat er geen onderwijs is, kunt u gebruikmaken van de opvangmogelijkheden van Kinderopvang Baloe. Kinderopvang Baloe is alleen gesloten op nationale feestdagen: Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag. 

Hoe ziet een schooldag bij De Eigen Wijs eruit?

We hebben gekozen voor een dagindeling die zo goed mogelijk aansluit op het natuurlijke bioritme van kinderen. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen vanaf ongeveer 6 jaar het beste leren in de ochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Het repeteren (herhalen van wat je geleerd hebt) en integreren (in een andere situatie toepassen van wat je geleerd hebt) kan het beste gebeuren tussen 14.00 uur en 15.30 uur. De tijd voor 10.00 uur en tussen 12.00-14.00 uur besteden we aan brede talentontwikkeling: creatieve activiteiten, beweging, buiten spelen en natuurlijk eten en drinken.

Wat is het beleid ten aanzien van Krentenbaard/kinderzeer op De Eigen Wijs?

Krentenbaard/Kinderzeer is een ontsteking van de huid. Mensen krijgen deze ontsteking door een bacterie. Krentenbaard is besmettelijk. Krentenbaard komt vooral voor bij jonge kinderen. Het is aan te raden om naar de huisarts te gaan als u verschijnselen van krentenbaard ziet. De huisarts kan een zalf voorschrijven of een antibioticakuur, waardoor de klachten zullen verdwijnen. Voor meer informatie: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_krentenbaard Kinderen met krentenbaard kunnen gewoon naar school komen als zij zich goed voelen. Het is lastig om besmetting te voorkomen. Probeer te voorkomen de blaasjes op de huid aan te raken. Regelmatig handen wassen met zeep en een goede hygiëne bij hoesten kan helpen de kans op besmetting te verminderen.

Kan ik mijn kinderen al aanmelden voor volgende jaren?

Jazeker. Graag zelfs. Wij willen graag dat ouders een bewuste keuze maken voor Eigen Wijs-onderwijs. Als u van mening bent dat ons onderwijs bij uw kind(eren) past, kunt u uw kind(eren) aanmelden, ook alvast voor 2018, 2019 en 2020. Voor u fijn om alvast een keuze gemaakt te hebben, voor ons fijn om alvast zo goed mogelijk te kunnen inschatten hoeveel leerlingen wij kunnen verwachten. U kunt uw kind aanmelden door contact op te nemen met de schoolleiding. Zie ‘Kind aanmelden’

Hoe groot zijn de groepen op de Eigen Wijs?

Elk kind hoort bij een stamgroep. Elke stamgroep heeft een eigen stamgroepcoach (leerkracht). Deze houdt het overzicht van uw kind is ook zijn of haar aanspreekpunt. Daarnaast heeft elk kind contact met andere kinderen en andere coaches. Soms doen kinderen in kleine of grotere groepen mee aan (les)activiteiten. We streven ernaar de stamgroepen te laten groeien tot rond de 25 kinderen. Sommige activiteiten kunnen prima in grotere groepen plaatsvinden, zoals begeleid werken of zelfstandig werken. Instructie zal vaak juist in kleinere groepen plaatsvinden. Een kind zit op De Eigen Wijs niet de hele dag in één ruimte op dezelfde plek met dezelfde kinderen en dezelfde begeleider. Daarom is de grootte van de stamgroep van veel minder belang dan in het traditionele onderwijs.

Jullie bieden een basispakket en een pluspakket. Wat is het verschil?

Het basispakket geldt voor de schoolse activiteiten tussen 09.00 uur en 15.30 uur. Het pluspakket is de combinatie van onderwijs en opvang en biedt activiteiten gericht op spelenderwijs leren en brede talentontwikkeling.  Het pluspakket geldt vóór schooltijd – van 07.00 uur tot 09.00 uur – en na schooltijd – van 15.30 uur tot 18.15 uur. Het pluspakket valt daarom onder de regelingen voor kinderopvang. Wilt u meer weten over wat er precies mogelijk is met het pluspakket? Neemt u dan contact op met onze samenwerkingspartner Kinderopvang Baloe: www.kinderopvangbaloe.nl.

Wat kost De Eigen Wijs?

De Eigen Wijs is een door de staat bekostigde school. Het basispakket (de onderwijstijd) is dan ook kosteloos voor alle ouders. Verder vragen wij van u een vrijwillige ouderbijdrage van 125 euro per kind per jaar. Dit bedrag gebruiken we voor zaken als Sinterklaas, Kerst, Pasen, activiteiten gericht op brede talentontwikkeling en excursies. Indien gewenst kunt u dit bedrag in termijnen betalen.  Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen een Ipad in bruikleen. Wij rekenen daar geen kosten voor. Op grond de bruikleenovereenkomst, bent u wel aansprakelijk voor kosten voortkomend uit schade. Dankzij het continurooster op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hoeven wij u geen overblijfbijdrage te vragen. Het pluspakket (voor 09.00 uur en tussen 15.30-18.15 uur) valt onder de regelingen van de kinderopvang. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Daarvoor kunt u vaak kinderopvangtoeslag aanvragen. Kinderopvang Baloe kan voor u een berekening maken www.kinderopvangbaloe.nl.

Wat bedoelen jullie met 'kinderopvang en onderwijs gaan hand in hand'?

De Eigen Wijs biedt onderwijs, kinderopvang (vanaf peuterleeftijd) en voor- en naschoolse opvang vanuit dezelfde visie, organisatie en dagelijkse aansturing. Dat geeft meer ruimte voor de brede talentontwikkeling van kinderen. Bovendien kunnen onderwijs en kinderopvang slim van elkaars specialiteiten gebruik maken. Naast het basispakket (=onderwijstijd) kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van het pluspakket. Uw kind blijft dan gewoon de hele dag op dezelfde locatie. De medewerkers van de kinderopvang zijn vaak ook tijdens de onderwijstijd werkzaam. Zij kennen uw kind en kunnen er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat kinderen na school verder kunnen werken aan waar ze mee bezig waren. Het accent ligt tijdens het pluspakket op spelenderwijs leren. Kinderopvang Baloe BV participeert in ons Integraal KindCentrum De Eigen Wijs.

Werkt De Eigen Wijs samen met de WormerWieken (Agora)?

De Eigen Wijs wordt gevestigd in de huidige leegstand van basisschool De WormerWieken. De WormerWieken valt onder de stichting Agora. De Eigen Wijs en de WormerWieken zullen een aantal voorzieningen delen, zoals het schoolplein, de gymzaal, de Hal (in het hoofdgebouw) en het evenemententerrein. Daar maken we goede afspraken over.

Welke lesmethodes gebruikt De Eigen Wijs?

We maken gebruik maken van lesmethodieken die bewezen effectief zijn. Daarbij zullen we ervoor zorgen dat de lesstof altijd op meerdere manieren aangeboden kan worden (bijvoorbeeld ook visueel en/of door middel van beweging). We maken gebruik van adaptieve software. Dat wil zeggen dat de digitale methode zich aanpast aan de mate van vordering van elk kind. In onze schoolgids kunt u hierover meer informatie vinden

Waarin verschilt De Eigen Wijs van Iederwijs scholen en van andere vernieuwende vormen van onderwijs?

Op De Eigen Wijs maken we dankbaar gebruik van onderdelen die eerder succesvol zijn toegepast in allerlei vormen van vernieuwend onderwijs, die korter of langer bestaan. We leren ook van de onderdelen die juist minder goed blijken te werken in de praktijk. Meer ruimte om te leren Het uitgangspunt van Iederwijs was dat ‘kinderen kunnen leren wat ze willen, met wie ze het willen en op welk moment ze het willen’. De school bestond uit één groep van alle leeftijden en besluitvorming vond plaats op sociocratische wijze. Op De Eigen Wijs leren de kinderen in elk geval alles wat is vastgesteld voor bekostigd onderwijs: de Kerndoelen van het basisonderwijs. Verder krijgt elk kind op De Eigen Wijs een persoonlijk plan, dat om de ongeveer acht weken in een plangesprek wordt gemaakt. Daarnaast is de dagindeling van De Eigen Wijs gebaseerd op het bioritme van kinderen. Binnen de kaders van onze structuur en het persoonlijke plan is er meer ruimte om te kiezen wanneer, met wie en waar je aan het werk bent dan in het traditionele onderwijs, maar beduidend minder dan bijvoorbeeld bij Iederwijs het geval was. Stamgroepen: indeling op basis van sociaal emotionele ontwikkeling De kinderen zijn op De Eigen Wijs ingedeeld in stamgroepen op basis van sociaal emotionele ontwikkeling. Dat betekent in praktijk dat de stamgroep een combinatie zal zijn van kinderen met leeftijden die bij elkaar in de buurt liggen. Een dergelijke indeling vind je bijvoorbeeld ook in het Jenaplanonderwijs. De Eigen Wijs: alle vernieuwende aspecten van onderwijs…plús bewegen Op De Eigen Wijs is begeleid werken en zelfstandig werken belangrijk. Deze aspecten vind je bijvoorbeeld ook terug in andere vormen van vernieuwend onderwijs, zoals Montessori, Jenaplan en Dalton. Aansluiten bij de natuurlijke leergierigheid van kinderen zie je op veel vernieuwende scholen terug, zoals bijvoorbeeld bij Laterna Magica in Amsterdam. Ook dat is één van de belangrijke kenmerken van De Eigen Wijs. Kortom, er bestaan al succesvolle scholen die werken met vergaand gepersonaliseerd leren, die integraal werken met de kinderopvang en ook scholen die het bioritme als uitgangspunt gebruiken. Voor zover wij weten bestaat er nog geen school die al deze aspecten combineert én daar een belangrijk element aan toevoegt: bewegen. De verschillende aspecten van ons concept zijn op zichzelf niet nieuw, de combinatie die wij maken wel. 

Hoe sluit De Eigen Wijs aan op het voortgezet onderwijs?

]Net als bij andere basisscholen zullen de kinderen van De Eigen Wijs uitstromen naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs (VO). Naar verwachting zullen de eerste Eigen Wijze kinderen in 2021 naar het VO gaan. Op dit moment zijn de VO-scholen in de buurt allemaal ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem, maar uiteraard wel op verschillende niveaus (van praktijkonderwijs tot gymnasium). Er wordt bij deze VO-scholen ook steeds meer ingezet op maatwerk en talentontwikkeling. De overgang naar het VO is voor elk kind natuurlijk een grote stap. Eigen Wijze kinderen hebben het voordeel dat zij al geleerd hebben zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk, zich bewust zijn van hun talenten en van hun ontwikkelpunten. Ons doel is elk kind met zo’n stevige basis vol zelfvertrouwen aan het VO te laten starten.

Hoe is ´bewegen´ vormgegeven?

]Bewegen is een van de pijlers van Eigen Wijs Onderwijs. Uiteraard verzorgen we gymlessen door een bevoegde gymdocent. Daarnaast zijn onze ruimtes zodanig ingericht, dat kinderen bijna automatisch meer bewegen, bijvoorbeeld omdat we gebruik maken van statafels. We zetten beweging ook in om te leren. Het automatiseren (bijvoorbeeld tafels leren) gaat veel beter als je tegelijkertijd beweegt. Om de tafels goed uit je hoofd te leren, kun je prima tafelsommen doen terwijl je een bal overgooit of trampoline springt. Kortom: buiten de gymlessen om zit beweging verweven door de hele schooldag.

Wat betekent brede talentontwikkeling?

Naast de cognitieve ontwikkeling, vinden wij het belangrijk dat kinderen ontdekken welke talenten zij nog meer hebben. Dat kunnen talenten zijn op creatief, sportief, muzikaal en sociaal gebied. Wij bieden een zo breed mogelijk aanbod aan, zodat elk kind de kans krijgt te ontdekken wat hij leuk vindt, waar hij aanleg voor heeft en waar hij nog beter in kan worden. Wat we precies aan kunnen bieden, hangt af van: wat ons eigen team in huis heeft welke talentvolle ouders en anderen hun talenten willen inzetten voor De Eigen Wijs hoever onze financiële middelen reiken Door onderwijs en opvang te integreren is er al meer mogelijk. Onze dagindeling maakt het mogelijk dat er structureel ruimte is voor brede talentontwikkeling: voor 10.00 uur, tussen 12.00-14.00 uur en uiteraard in het pluspakket na onderwijstijd (15.30-18.00 uur). De Eigen Wijs is ook aangesloten bij de activiteiten die de Brede School Wormerland aanbiedt. Na schooltijd worden er allerhande sportieve en creatieve activiteiten aangeboden. Daar kunnen de kinderen gratis of tegen een geringe bijdrage gebruik van maken. Hoe gaan jullie om met meer/hoogbegaafden? Elk kind werkt bij ons met een persoonlijk plan. Dat betekent dat ieder kind op zijn eigen manier zijn ‘eigen-wijsheid’ kan ontwikkelen. Hoewel wij geen speciale school zijn voor meer- en hoogbegaafden, verwachten wij wel dat deze kinderen zich bij ons op hun plek voelen. Zij krijgen alle ruimte om op hun eigen tempo door de lesstof te gaan en we zullen deze leerlingen extra uitdagen in de breedte.

Wat als mijn kind meer zorg nodig heeft? Passend onderwijs

Door onze gepersonaliseerde manier van werken, is ons onderwijs altijd aangepast aan wat het kind nodig heeft. Kinderen die leren lezen/spellen/schrijven of rekenen lastig vinden, blijken vaak wel vooruitgang te boeken als de stof op een andere manier wordt aangeboden. Als ons aanbod niet voldoende blijkt te zijn, zoeken we samen met ouders naar een oplossing. Als blijkt dat een kind extra, andere of specifieke (onderwijs)behoeftes heeft, kan de coach/leerkracht in overleg met ouders bekijken of er hulp of expertise van buitenaf moet worden ingeschakeld. De Eigen Wijs is – net als alle andere basisscholen in de Zaanstreek – aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zaanstreek (SWPZ). 

Waarom zijn jullie gestart met groep 1 t/m 5?

We starten het schooljaar 2017/2018 met kinderen in de leeftijd van groep 1 t/m 5, of eigenlijk vanaf 2 jaar (peuteropvang). Dit is een bewuste keuze, omdat wij leerlingen zo jong mogelijk willen meenemen in ons concept. Wij willen graag kwaliteit leveren en bouwen daarom de school de komende jaren verder op. Elk schooljaar zal er een leerjaar worden toegevoegd. We krijgen ook verzoeken om oudere kinderen toe te laten. Hoewel het natuurlijk niet onmogelijk is, zijn wij hier wel wat terughoudend in. We vinden het belangrijk dat kinderen aansluiting vinden bij de andere kinderen op school en we willen ons concept goed kunnen opbouwen. Uiteraard nodigen we u van harte uit om uw individuele situatie met ons te bespreken, om te kijken of er toch mogelijkheden zijn voor uw kind bij ons.