De Medezeggenschapsraad

Door wie worden jullie vertegenwoordigd in het schooljaar 2020-2021? We stellen ons graag voor:

Vertegenwoordigers van de ouders

Kiki Freer – voorzitter – moeder van Sepp

Carolijn van Galen –  moeder van Tijmen en Madelief

 

Vertegenwoordigers van het team

Paula Staal – secretaris – coach groep 1/2

Anita Niño – penningmeester – coach groep 3/4 B

 

De samenstelling van de MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee evenredige geledingen:

vertegenwoordigers van de ouders (minimaal 2)

vertegenwoordigers van het team (minimaal 2)

De leden worden gekozen en ze hebben zitting voor een periode van maximaal 3 jaar en zijn in principe herkiesbaar. De MR heeft het recht minstens eenmaal per jaar de algemene gang van zaken in de school met het bestuur te bespreken.  Beleidsplannen op organisatorisch en onderwijskundig gebied komen hierbij aan de orde.

 

Notulen & vergaderdata

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, net als de agenda en de notulen. Er is een reglement voor de MR waarin eigenlijk alle zaken formeel zijn geregeld en vastgesteld door het bestuur.

Belangrijk is dat de MR verschillende rechten heeft: recht op informatie, adviesrecht en  instemmingsrecht, voordat het bestuur zelf een besluit neemt. Het gaat bijvoorbeeld over onderwerpen als het schoolplan, ouderparticipatie, huisvesting, formatie, vakantieregeling.

 

Notulen MR

De notulen van de MR zijn openbaar en liggen ter inzage op school.